Jak zažádat o příspěvek na koupi našich produktů?

Vážení zákazníci,

snažíme se našim klientům vyjít maximálně vstříc a držet naše ceny na nejnižší možné hranici, přesto v případě financování Vámi vybrané pomůcky doporučujeme možnost zkusit obrátit se na Nadace a případně i Vaše zaměstnavatele.

Možnost získání příspěvku od NADACÍ:

Na naši společnost se již několikrát obrátili samotné NADACE či osoby, které přes Nadace žádali o příspěvek na pomůcku. Určitě doporučujeme využít možnosti financování pomůcky přes Nadaci a snažíme se zákazníkovi či Nadaci poskytnout co nejvíce naší možné součinnosti.

Možnost získání příspěvku od SPONZORŮ:

Určitě doporučujeme se obrátit na možné sponzory z řad zaměstnavatelů našich klientů či na osoby v jejich okolí. Pokud je potřeba doplnit informace od nás, rádi poskytneme naši maximální součinost. 


Dovolte mi Vás seznámit s možností s financování zvláštní pomůcky. Od roku 2012 platí zákon č. 329/2011 Sb., který prošel novelizací k 1.1.2014.

Kdo má nárok na získání příspěvku:
Osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá déle než 1 rok), a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Příspěvek je poskytován osobám starším 1 roku, které tuto pomůcku využijí k sebeobsluze nebo ji potřebují k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělání nebo styku s okolím, přičemž se přihlíží již k pomůckám, které osoba používá.

Kde mohu o příspěvek zažádat:
Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských poboček Úřadu práce.
Před zakoupením pomůcky, doporučujeme informovat se  o možnosti příspěvku na pomůcku na Úřadu práce.

Kolik činí příspěvek na pomůcku:
Maximální výše příspěvku na jednotlivou pomůcku činí 350 000,--, příspěvek může činit max. 90% z předpokládané či již uhrazené ceny zvláštní pomůcky. Součet vyplacených příspěvků nesmí v 60-ti po sobě jdoucích měsících přesáhnout částku ve výši 800 000,-- =  pozor započítává se zde i výše příspěvku na zakoupení vozidla.

Doporučujeme se v případě získání podrobnějších informací obrátit na příslušné Krajské pobočky ÚŘADU PRÁCE v místě Vašeho bydliště.

Věříme, že při získávání financí na koupi pomůcek, které by Vám mohly pomoci k plnohodnotnějšímu životu, Vám pomohou uvedené informace a v případě, že Vám můžeme být nápomocni, prosíme, se obratte se na nás.
  

Děkujeme,

kolektiv Zdravotních prostředků s.r.o. 

Platné do konce r. 2011 - od roku 2012 platí zákon č. 329/2011 Sb. - uvedený výše

Snažíme se ceny našich produktů udržovat na přijatelné úrovni, tak aby naše produkty byly dostupné všem našim spoluobčanům. Doporučujeme využití možnosti příspěvku na pořízení některých našich produktů dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. Úplné znění vyhlášky naleznete zde.

Pojmenování životní situace?

Žádosti o dávky sociální péče dle vyhl. č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace k životní situaci:

Jedná se o dávky sociální péče, které jsou poskytovány zdravotně postiženým občanům v závislosti na druhu postižení a sociální situaci.

Kdo může o příspěvek zažádat?

O dávku sociální péče může požádat občan, který dosáhl věku 16 let s trvalým bydliště na území ČR, rodiče nezaopatřených dětí (u některých dávek je stanovena věková hranice) a dále občané členského státu EU a jejich rodinní příslušníci, kteří jsou hlášeni na území ČR k pobytu podle zvláštního předpisu po dobu delší než 3 měsíce (u těchto občanů se posuzuje podmínka neodůvodněné zátěže systému sociální péče).

Co je nutné předložit k žádosti o příspěvek?

K žádostem o příspěvky je nutné předložit:

(u cizinců s trvalým pobytem v ČR doklad o pobytu, pro nesvéprávného občana předloží opatrovník soudní rozhodnutí o určení opatrovníka a svůj OP)

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek pro tělesně, sluchově a zrakově postižené

 občany, § 33

-         občanský průkaz 

-         průkaz ZTP (pokud jej žadatel vlastní - není podmínkou)

Kde mohu o příspěvek zažádat?

Občan předloží vyplněnou žádost o příspěvek, kterou obdrží na Městském úřadě na odboru sociálních služeb na oddělení sociální pomoci v místě svého trvalého bydliště,  dále potřebné doklady uvedené výše a bude informován o dalším postupu.

Je nutné zaplatit nějaký poplatek při podání žádosti o příspěvek?

Ne – správní poplatky se nehradí.

V jaké výši a na jaký výrobek mohu příspěvek obdržet?

Příspěvek můžete obdržet na produkty uvedené v příloze č. 4 vyhl. č. 182/1991 Sb.

1. Polohovací zařízení do postele = 100 % z ceny  Připravujeme rozšíření naší nabídky.

2. Obracecí postel = 50 %  Náš výrobek: elektricky polohovatelná postel

3. Vodní zvedák do vany = 50 %   Náš výrobek: zvedací zařízení

5. Přenosný WC = 100 %  Náš výrobek: toaletní vozík

7. Motorový vozík pro invalidy = 50 % Naše výrobky: elektrický invalidní vozík, invalidní skútr

8. Židle na elektrický pohon = 50 % Náš výrobek: elektricky polohovatelné křeslo

11. Zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu = 100 % Náš výrobek: zvedací zařízení

14. Dvoukolo = 50 % Připravujeme rozšíření naší nabídky.

18. Nájezdové lyžiny pro vozíčkáře = 100 % Připravujeme rozšíření naší nabídky.

Je možné získat příspěvek po koupi výrobku?

Ano, je to možné. Způsob úhrady bývá nutno s příslušným orgánem individuálně dohodnout. Někdy nás MÚ oprávní fakturovat polovinu ceny na základě "Rozhodnutí o přiznání příspěvku", jindy je vyplacen příspěvek po předložení naší faktury  s vyznačením uhrazení výrobku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení  žádosti o příspěvek?        

 Lhůta je určena správním řádem ( zákon č. 500/2004 Sb. ) v závislosti na získávání podkladů.

 Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MPSV č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Odvolání se podává na odboru sociálním, kde byla podána žádost.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti?

Za úmyslné uvedení nepravdivého nebo neúplného údaje ve správním řízení lze uložit sankci dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.


Zdravotní prostředky s.r.o.

Třanovského 622/11
Praha 6 – Řepy
163 00

Tel.:+420 220 516 437

Mob.:+420 608 97 87 10

E-mail:
info@zdravotni-prostredky.cz

Naši partneři

 
logo
 


© 2010 - 2017 Zdravotní prostředky s.r.o, invalidní vozíky